Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Лествица - Бг“ ЕООД („Доставчик“ или „Продавач“), и ползвателите на услугите на уеб сайта lestvitsa.org (“Ползвател“ или „Купувач“). Ползвателите са обвързани от настоящите Общи условия, затова Ви молим да ги прочетете внимателно преди да продължите.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

Сайтът lestvitsa.org („Сайтът“ или „Онлайн магазинът“) е собственост и се поддържа от:

„Лествица - Бг“ ЕООД, ЕИК 204504261

със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, ул. Буная, 15, ет. 3

адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Буная, 15, ет. 3;

регистрация по ЗДДС: BG204504261

Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: cpdp.bg;
 • Комисия за защита на потребителите (КЗП), със седалище и адрес за кореспонденция: гр.София, 1000, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: kzp.bg;

Условия за ползване на онлайн магазина

 • Онлайн магазинът е електронна платформа за извършване на покупко-продажба от разстояние на изложените в него стоки. За валидното сключване на сделки чрез Онлайн магазина ползвателите му трябва да бъдат правоспособни и дееспособни физически лица (навършили 18 години) или юридически лица.
 • Онлайн магазинът може да бъде разглеждан без регистрация. При всяка покупка на стока е необходимо да бъдат предоставени данни за ползвателя – клиент (имена, имейл, телефон и адрес). Автоматизирано попълване на данните на ползвателя е възможно при регистрация на потребителски профил в Онлайн магазина. Регистрацията на профил не е условие за ползване на Онлайн магазина. За регистрацията на профил е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.
 • От Онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската количка. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Продавачът не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.

Законова Гаранция

 • Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.
 • Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Информация за потребители

 • Чрез формата за контакт на онлайн магазина всеки потребител може да получи цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.

Алтернативно решаване на спорове

 • Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Разпоредбите на чл. 7, чл.1.8, чл. 1.9 и чл. 1.10 по-горе се отнасят за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.


Условия за покупко-продажба на стоки

Договор за продажба от разстояние

 • Договорът за продажба от разстояние между Продавачът, както е идентифициран в раздел I, и Купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Продавача. Потвърждаването на сключен с Продавача договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от Kупувача електронна поща.

Цени

 • Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Доставчикът си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от Доставчика онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка в случай, че такава се дължи се посочва отделно.

Поръчки

 • Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия.

Плащане

 • Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • Наложен платеж;
  • Плащане с банкова карта;
  • Банков превод;
  • Плащане чрез някоя от партньорските ни финансови/кредитни институции
 • В определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.
 • С приемането на настоящите общи условия Купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, включително, но не само при използване на опцията „Вземи от магазин“, да заплаща на Продавача авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока.
 • При доставка с плащане чрез "Наложен платеж": Купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка; плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.
 • С приемането на тези Общи условия Купувачът е запознат, че при заплащането на стоката чрез банков превод/банкова карта, различните доставчици на платежни услуги (банки) могат да начислят такси и/или комисиони, като изцяло в отговорност на Купувача е да направи предварителна проверка за тяхната стойност.

Доставка

 • Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на Купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки се посочват в потвърждението на поръчката, дадено от Продавача.
 • Сроковете посочени от Продавача в потвърждението на поръчката са съобразени със сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Продавачът уведомява Купувача за всяка промяна в срока на доставка, чрез съобщение на посочения електронен адрес. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.
 • Стоката се доставя стандартно - на ръка срещу подпис, като за по-големи пратки (определени по преценка на лицето извършващо доставката) доставката се извършва до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Продавача/куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

Преглед на стоката. Рекламации

 • При получаването на стоката Купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
 • Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Купувачът има право да се откаже от поръчаната стока, след нейното получаване и заплащане, когато:
  • Получената стока има съществен скрит дефект. Купувачът може да направи рекламация до 48 часа след получаването му;
  • стоката е повредена при транспортирането й до дома на клиента и това се установи в присъствието на куриер;
  • има несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката. Замяната се извършва след като се извърши оглед на стоката и се установи действителното й несъответствие.

  В тези случаи Купувачът има право да поиска връщане на стоката и възстановяване на заплатената за нея цена. Срокът на заявената рекламация започва да тече от момента на заявяването й.

 • Адрес за жалби: гр. София, ул. Буная, 15, ет. 3.

Отказ от сключен договор от разстояние

 • На основание чл. 50 от ЗЗП Купувачът, когато има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Купувача или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, или когато Купувачът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която Купувача или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, приеме последната стока.
 • Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП се счита за упражнено надлежно, когато:
  • Купувачът, когато има качеството на потребител по слисъла на ЗЗП, преди изтичането на 14 дневния срок по предходната точка, е информирал писмено Продавача за решението си за отказ чрез формата за контакт на онлайн магазина или на адреса за кореспонденция посочен по-горе;
  • Да върне закупената стока в оригиналната ѝ ненарушена опаковка в запазен търговски вид, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Купувача е изпратил съобщението по чл. 2.11.1. На основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗП при нарушена опаковка и/или при изпробване на стоката, което е довело до нарушаване на нейния търговски вид, страните съставят двустранен протокол, в който определят намалената стойност на стоката, която Продавача възстановява на купувача.
 • В случай че Купувачът се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП, при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Продавачът се задължава да му възстанови цената на стоката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Купувача начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) в законоустановения 14-дневен срок в съответствие с чл. 54, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 • Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Купувача. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Купувача на Продавача, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Купувача. В случай че дадена стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Купувачът поема разходите за връщането на стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.

Политика за защита на личните данни

 • Данните, които Продавачът обработва при приемане и изпълнение на поръчката са защитени съгласно приетата от него Политика за поверителност.

Други условия

 • Продавачът се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Продавачът си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Продавача преди извършването ѝ поръчки.
 • Продавачът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
 • За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.
 • За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на Сайта на 20.06.2024 г.

Абонирайте се за нашия бюлетин